ეჭვმიტანილი

ეჭვმიტანილი
• საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, პირი, რომლის მიმართ არსებობს გონივრული ეჭვის საფუძველი, რომ მან ჩაიდინა საქართველო სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალსიწინებული დანაშაული. მაგრამ ამგვარი ეჭვი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ პირის მიმართ წაყენებული იქნეს ბრალდება. ამასთანავე, პირი ეჭვმიტანილად ითვლება კანონით დადგენილი საფუძვლით მისი დაკავებისთანავე, ან პირის მიმართ ეჭვმიტანილად ცნობის შესახებ დადგენილების გამოტანისთანავე. ანუ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დაგაკავეს, იმავე მომენტიდან ხართ ეჭვმიტანილი და სარგებლობთ ეჭვმიტანილისათვის კანონით დადგენილი უფლებებითა და გარანტიებით.
Source: შეწყალების გამოყენების წესი და თავისებურებანი / (მოამზადა თეა გადრანმა). ეჭვმიტანილის და ბრალდებულის ძირითადი უფლებები სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების დროს / (მოამზადა არჩილ ჩოფიკაშვილმა) ; ორგანიზაცია "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" - [თბ.], 2005,
• დანაშაულის ჩადენაში საეჭვოდ მიჩნეული პირი, რომელიც დაკავებულია კანონით დადგენილი საფუძვლითა და წესით.
Source: ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. ენ / სარედ. ჯგუფი: ლალი გზირიშვილი, თამარ დემეტრაშვილი, მერაბ ბასილაია და სხვ.] - თბ. : ფონდი Alpe, 2005.
• თუ არსებობს საფუძველი ეჭვისათვის, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მისთვის ბრალდების წასაყენებლად, მომკვლევი, გამომძიებელი ან პროკურორი დანაშაულის ფაქტზე აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს დანაშაულის ნიშნების არსებობის გამო და ცნობს მას ეჭვმიტანილად, რის შესახებაც გამოაქვს დადგენილება. ეჭვმიტანილის დაკავების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 48 საათს. დაკავებულს ამ ვადის ამოწურვამდე უნდა წაეყენოს ბრალდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დადგენილება პირის ეჭვმიტანილად ცნობის შესახებ უქმდება და იგი დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს.
Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.

Georgian encyclopedia. 2013.

Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ეჭვმიტანილი" в других словарях:

  • გასაჩივრების უფლება — ეჭვმიტანილი და ბრალდებული, წინასწარი გამოძიების სტადიაზე, სარგებლობენ უფლებით, გაასაჩივრონ გამომძიებლის მოქმედებანი და გადაწყვტილებები პროკურორთან, პროკურორისა ზემდგომ გადაწყვეტილებებთან, ხოლო კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში სასამართლოში წინასწარი …   Georgian encyclopedia

  • დასაცავი პირი — ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული, რომელსაც დამცველი იცავს. Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი …   Georgian encyclopedia

  • დაცვის მხარე — ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, დამცველი, ბრალდებულის მშობელი ან სხვა კანონიერი წარმომადგენელი, სამოქალაქო მოპასუხე და მისი წარმომადგენელი. Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი …   Georgian encyclopedia

  • ეჭვმიტანილის მოვალეობები — 1. ეჭვმიტანილი ვალდებულია: ა) გამოძახებისთანავე გამოცხადდეს პროცესის მწარმოებელ ორგანოში; ბ) ხელი არ შეუშალოს ჭეშმარიტების დადგენას მტკიცებულებათა მოსპობით, ფალსიფიკაციით, მოწმეთა და დაზარალებულთა შეგულიანებით; გ) ხელი არ შეუშალოს პროცესის… …   Georgian encyclopedia

  • ეჭვმიტანილის უფლებები — 1. ეჭვმიტანილს უფლება აქვს: ა) დაკავებიდან არა უგვიანეს 12 საათისა ხელზე მიიღოს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ იმ დადგენილების ასლი, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს, რაშია იგი ეჭვმიტანილი; ბ) მისცეს ან არ მისცეს ჩვენება; გ) ისარგებლოს… …   Georgian encyclopedia

  • სამედიცინო დაწესებულებაში მოსათავსებელი პირი — 1. თუ სასამართლო სამედიცინო ან სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშვნის ან ჩატარების დროს დადგება სტაციონარული მეთვალყურეობის საჭიროება, მომკვლევს, გამომძიებელს, პროკურორს სასამართლო ბრძანების ან განჩინების (დადგენილების) საფუძველზე უფლება… …   Georgian encyclopedia

  • ჩვენება — სისხლის სამართლის პროცესსა და სამოქალაქო პროცესში ერთ ერთი მტკიცებულება, რომლის საფუძველზეც დგინდება საქმეზე სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო გარემოებები. ჩვენებას იძლევიან ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, დაზარალებული და მოწმე. ჩვენების მიღება… …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»